مرحله اول بازدید مدیران مدارس راهنمایی از مرکز صنایع آموزشی به شرح ذیل انجام می پذیرد . 

روز یکشنبه۱۳/۱۱/۸۲ تعداد  بیست نفر از مدیران مدارس ناحیه یک قزوین از صنایع آموزشی تهران بازدید می کنند .  

زمان ومکان حرکت :  

 روز یکشنبه۱۳ /۱۱/۸۷  ساعت ۳۰/۷  مقابل مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک

 

 

مرحله دوم بازدید از مکان یادشده متعاقبا اعلام می گردد.