جلسه فصلی مدیران راهنمایی در روز یکشنبه  ۲۰/۲/۸۸  ساعت ۳۰/۸  در سالن اجتماعات گروههای آموزشی  واقع در خیابان نواب شمالی تشکیل می گردد  .