احتراما باطلاع مدیران محترم مدارس راهنما می رساند اردوی ۲روزه به مقصد شمال از تاریخ ۱۰/۴/۸۸ لغایت ۱۱/۴/۸۸ برگزار می گردد . لذا همکاران تا تاریخ ۴/۴/۸۸ جهت ت اعلان آمادگی به کارشناسی راهنمایی مراجعه نمایند .