سلام  مازجان ودل به مرتضی مطهری          معلم نمونه در معارف وسخنوری    

به جبهه قامتش علم سلاح اوبکف قلم        زهمتش بشد عدم دورویی وستمگری    

نثارکردنقد جان به پیشگاه جانستان          شدش خدای لامکان بدین متاع مشتری    

زنخل علم اوثمربه بحرعشق اوگهر             بپرس قدر گوهر از گهرشناس وگوهری    

چوبست دیده از زمن شکست رکن انجمن    نشست مردم وطن به ماتم سراسری    

به علم دان خزینه اش خزینه بود سینه اش    به خطبه آتشین بیان به رتبه داشت برتری    

کم است مثل مرتضی که دین دین خویش را     ادا کند به مکتب پر افتخار جعفری    

هزار حسرت وشگفت منافقی کمین گرفت      بزد گلوله برسری که داشت تاج سروری   

 

چکید خون به جامه اش ستود کارنامه اش      سفیدی عمامه اش چو لاله گشت احمری    

شهید سنگر کمال گرفت مدرک وصال             برفت سوی ذوالجلال سپردجابدیگری  

 

انیس مکتب وفا معین دین مصطفی             هماره عمری از صفا به حق نمود یاوری    

بخوان به خانه داستان زداستان راستان        به طفل جان ، که تا جوان شود زروح پروری    

هنوز بانگ آن جناب رسد به گوش شیخ وشاب        برای حفظ انقلاب برادری برابری    

  

 

روزتان مبارک