به :  پایگاههای کلاسهای جبرانی تابستانی مدارس راهنمایی (تربیت شهدای حسن پور شهداء اقبالیه پروین اعتصامی)      

موضوع:  دستورالعمل کلاسهای جبرانی راهنمایی  تابستان 88       

سلام علیکم

   با احترام ،پیرو بخشنامه شماره 24/15163/4600-9/3/88  به موضوعیت کلاسهای جبرانی تابستان  توجه مسئولین پایگاهها را به نکات ذیل معطوف می دارد .

 

الف: موارد اداری

1-   نرخ شهریه هر ساعت کلاس راهنمایی 3000ریال می باشد که مطابق جدول پیوستی اعمال می گردد.

2-مدیران محترم ضمن رعایت استفاده از دبیران مرتبط با رشته تدریس و شاغل در دوره راهنمایی تحصیلی ناحیه یک و با توجه به آمار دانش آموزان ثبت نام شده قطعی و رعایت حد نصاب کلاس  نسبت به معرفی دبیران اقدام نموده تا نسبت به صدور ابلاغ آنان توسط کارشناسی راهنمایی اقدام گردد. (زمان ارسال اسامی همکاران برای صدور ابلاغ حداکثر 4/4/88 می باشد و برای همکاران غیر مرتبط به هیچ وجه ابلاغ صادر نخواهد شد).

3-مدیران محترم پس از ثبت نام ، اسامی دانش آموزان را در دو نسخه تنظیم ، نسخه اول بعنوان دفتر آمار مجلد شده در بایگانی مدرسه نگهداری و نسخه دوم بهمراه فرمهای اطلاعات آماری ،عوامل اجرایی و مالی حداکثر لغایت 21/4/88  به کارشناسی راهنمایی تحویل گردد. ضمنا آمار حداقل تشکیل کلاس 20و حداکثر 25 نفر می باشد .

4- ساعات کار پایگاهها و مدارس فقط در نوبت صبح از ساعت 30/7 لغایت 30/12 وحداکثر  6  ساعت در روزمی باشد و تشکیل کلاسهادربعد از ظهرمجوزی ندارد. ضمنا هرسه پایه5 هفته محاسبه می شود

5-جدول عوامل اجرایی ، ساعات و دروس ، مبالغ دریافتی ، فرم قرارداد ،رسید مبالغ،لیست حضور و غیاب،فرم شماره 4،لیست ریز نمرات،فرم شماره 1و2و3 ،فرم دفتر آمار  به پیوست ارسال می گردد.

6- با توجه به مبالغ اعلام شده ، تخفیف حداکثر 7%  و هزینه ی پذیرایی پایگاه 3%  مابقی از طریق مدیر به حساب سیبا 2173123237007  بنام آموزش و پرورش ناحیه یک نزد بانک ملی شعبه نادری  بصورت روزانه واریز می گردد.

لذا مدیران محترم ضمن بررسی مبالغ دریافتی ، فیش واریزی وجوه حاصله را تا مورخ 21/4/88   به کارشناسی  راهنمایی تحویل نمایند.

7-حضور دانش آموزان در کلاسی که تجدید ندارند ضمن پرداخت هزینه مربوطه بلامانع است ولی حق شرکت در امتحانات را ندارند .

8-دانش آموزان تجدیدی که مسافر هستند و یا در واحد آموزشی آنان کلاس جبرانی تشکیل نمی شود با معرفی نامه عکسدار مطابق فرم شماره 1 می توانند در محل استقرار کلاسهای جبرانی شرکت نمایند

تبصره : انتقال دانش آموزان در یک شهر  از منطقه یا ناحیه ای به منطقه یا ناحیه دیگر بصورت میهمان مجاز نیست .

9-لازم به ذکر است  درس اختیاری درس دینی می باشد .

10- مدیر واحد مجری موظف است حضور و غیاب همکاران ،دانش آموزان و عوامل اجرایی را دقیقا  کنترل و  در دفاتر مربوطه ثبت و نسبت به تهیه دفاتر حضور و غیاب ،آمار و دفاتر اسناد مالی مورد نیاز اقدام نمایند .

 توجه : چنانچه در هر زمانی مشخص گردد که کلاس تشکیل شده فاقد آمار حد نصاب مقرر بوده و یا کلاسهای متعدد در یک درس و پایه قابل ادغام می باشد اداره نسبت به انحلال و ادغام آن اقدام و از بابت حق التدریس همکاران هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .

ب : منابع مالی و نحوه پرداخت

1- هزینه مستقیم وجوه قبل از واریز به حساب  اعلام شده توسط مدارس وجهه قانونی ندارد.

2- حق التدریس دبیران با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر از قرار ساعتی 25000ریال ( دوهزاروپانصدتومان ) می باشد .

3- به مدیر پایگاه جبرانی با ازای هر کلاس فیزیکی 30ساعت برابر نرخ مصوب (2500 تومان) بعنوان حق الزحمه مدیریت پرداخت می شود. چنانچه تعداد کلاسهای جبرانی در یک واحد آموزشی بیش از 3کلاس فیریکی باشد با ازاء هر کلاس اضافی تا سقف 5کلاس 20ساعت حق التدریس مصوب و بیش از 5کلاس 10ساعت برای هر کلاس به ساعات مذکور اضافه می شود . در هر صورت میزان حق الزحمه مدیران نباید مجموعا از 180 ساعت  حق التدریس تجاوز نماید.

4- در مدارسی که بین 3تا 7 کلاس فیزیکی دارند  و دفتر دار تعلق نمی گیرد به مدیران مدارس  20 ساعت و به معاونین نیز 20 ساعت حق الزحمه دفتری علاوه بر حق الزحمه دریافتی برابر نرخ حق التدریس مصوب به عنوان حق الزحمه دفتری  پرداخت خواهد شد .

5- حق الزحمه معاون و دفتردار   معادل 80% ساعات کار مدیر و باتوجه به نرخ مصوب می باشد .

6-حق الزحمه خدمتگزاران از یک تا پنج کلاس با ازاء هر کلاس فیزیکی 200000 ریال پرداخت می شود و مازاد بر پنج کلاس به ازاء هر کلاس  فیزیکی 100000ریال افزوده می شود که بین خدمتگزاران با نظر مدیر تقسیم می شود

7-در مدارسی که بین 8 تا 12کلاس فیزیکی دارند مربی امور تربیتی تعلق می گیرد که معادل ساعات انجام وظیفه  حداکثر 90ساعت حق التدریس برابر نرخ مصوب حق الزحمه پرداخت می شود

8-در مدارسی که کمتر از 3کلاس فیزیکی کلاس جبرانی دارند مسئولیت کلاسها برعهده یکی از دبیران کلاسها که سابقه مدیریت دارند محول می گردد و علاوه بر حق التدریس کلاس مربوطه به ازاء هر کلاس تا 20ساعت معادل حق التدریس مصوب بعنوان حق الزحمه مدیریت پرداخت می شود و کلیه مسئولیت مدیر بعهده ایشان می باشد .

9-مدیران محترم پایگاهها نسبت به عقد قرارداد حق التدریس کلاسهای جبرانی تابستان برابر فرم پیوستی اقدام نموده و یک برگ از فرم تکمیل شده قرارداد به همراه فرمهای دیگر تحویل   کارشناسی راهنمایی نمایند.بدیهی است چنانچه   براساس عدم رعایت قرار داد موردی پیش آید مسئولیت  پاسخگویی و عواقب حقوقی آن بعهده مدیر پایگاه خواهد بود .

10-  مدیران پایگاهها در قبال دریافت وجه ثبت نام قبض رسید وجه دریافت شده به دانش آموزان تحویل نمایند  ومیزان دریافتی از هر دانش آموز مشخص باشد(فرم نمونه پیوست می باشد)

11- ملاک و نحوه محاسبه تعداد کلاس فیزیکی  هر واحد به منظور جذب عوامل اجرایی عبارتند از :

مجموع ساعات کلاسهای تشکیل شده در طول هفته تقسیم بر 24

توجه : در صورت بکارگیری عوامل اجرایی بیش از حد مقرر در جدول جذب عوامل اجرایی ، اداره هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت حق الزحمه نخواهد داشت .

ج:   مسائل مربوط به سنجش و ارزشیابی (امتحانات )

1-کلیه دانش آموزان مدارس روزانه و بزرگسالان با رعایت مفاد ذیل حق شرکت در امتحانات را خواهند داشت .

الف: در آن ماده درسی تجدید شده باشند.

ب: به موقع ثبت نام و در کلاس جبرانی شرکت کرده باشند.

ج: غیبت (موجه و غیر موجه ) آنان در کلاس درس بیش از یک پنجم ساعت درس در طول دوره نباشد  

2-نحوه برگزاری امتحانات و  وظایف همکاران شاغل دقیقا برابر آئین نامه امتحانات و سایر مقررات می باشد .

3- دانش آموزان میهمان می توانند  با رعایت ضوابط  در امتحانات پایانی کلاسهای جبرانی آموزشگاه مقصد شرکت کنند  در این صورت مدیر واحد آموزشی مقصد موظف است پس از برگزاری امتحانات نمرات دانش آموزان  میهمان را مطابق فرم 2و یا 3 در سه نسخه تنظیم و ثبت کند . نسخه اول به اولیاء دانش آموز برای ارائه به واحد آموزشی مبدا ء  ،نسخه دوم به منظور تایید از طریق مدیریت آموزش  و پرورش مربوطه به واحد آموزشی مبداء ارسال و نسخه سوم بعنوان سابقه در واحد آموزشی مقصد بایگانی می گردد.

 تبصره  1: چنانچه از آموزشگاه مبدأ یک دانش آموز معرفی شده باشد از فرم شماره 2 در غیر اینصورت از فرم شماره   3    استفاده شود .

تبصره 2 : لیست ریز نمرات امتحانی باید به وسیله مدرسه مجری بدون خدشه و قلم خوردگی وبا خودکار مشکی به تفکیک پایه تحصیلی تکمیل نموده و به تأیید مسئول ثبت نمرات و مدیر آموزشگاه و اداره برسد .

تبصره 3: اوراق امتحانی و سایر مدارک  جزء اسناد امتحانی محسوب و بر اساس آئین نامه امتحانات در مدارس مجری نگهداری خواهد شد .

4- چنانچه دانش آموزی شرایط قبولی در کلاس جبرانی را احراز نماید این قبیل دانش آموزان قبولی شهریور محسوب شده و نمرات آنان در ستون امتحانات شهریور درج خواهد شد

1/4 دانش آموزانی که شرایط قبولی را احراز نمایند مجاز به شرکت در امتحانات شهریور ماه برای ماده یا مواد درسی که نمره کمتر از 10کسب نموده اند را نخواهند داشت.

2/4- دانش آموزانی که ضوابط و شرایط قبولی را احراز نمی کنند فقط حق شرکت در امتحانات شهریور برای ماده یا مواد درسی که نمره کمتر از 10  کسب کرده اند را خواهند داشت .

5- کلیه فرمهای مربوط به پایگاه به پیوست می باشد . مقتضی است مدیران محترم فرم شماره  چهار ،فرم قرارداد،فرم اطلاعات مربوط به دروس و ساعت وفیش واریزی  مبالغ دریافتی   را تا مورخ 21/4/88 به کارشناسی راهنمایی تحویل تا به سازمان ارسال گردد . ضمنا فرم چهار می بایست بصورت پایه ای تکمیل شود .