نتایج آزمون نمونه دولتی  از ابتدایی به راهنمایی    از مورخ    25/4/88 اعلام می گردد .