بااحترام وسپاس از همکارانی که در سال تحصیلی گذشته در اجرای طرح کرامت در پایه های اول همت گماشتند واین طرح رابه خوبی به مرحله جرادرآوردند . درسال جاری   (89-88 ) نیز این طرح قابل اجرا می باشد ومدیران محترم در صورت تمایل می توانند آمادگی خودرا جهت اجرای این طرح در پایه اول راهنمایی آموزشگاه خود اعلام نمایند .

( لازم به ذکر است مدارسی که سال گذشته مجری این طرح بودند درسال جاری نیز پایه های دوم راکه سال قبل مشمول طرح بودند مورد پوشش قرارخواهند داد . )