دعوت از کلیه ی دبیران محترم دوره ی راهنمایی

 

 تحصیلی در رشته  علوم تجربی و جغرافیا جهت

 

شرکت در جشنواره روش های فعال نوین

 

یاددهی  یادگیری 

 

با رویکرد بکار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 

مقدمه

تحولات چشمگیری که در اثر ورود رایانه  و اینترنت به عرصه ی اجتماع در ابعاد مختلف زندگی انسان امروزی بوجود آمده است . هم اکنون به چنان شتابی رسیده که تمامی ساختار های علمی ، اقتصادی ، فرهنگی و آموزشی جوامع  را در سراسر دنیا با تغییر شگرف مواجه کرده است .

سرعت و عمق تحولات به گونه ای بوده که امروزه بقا و تداوم پیشرفت های علمی و اقتصادی دنیا به پیشرفت در صنعت عظیم رایانه و فن آوری اطلاعات وابستگی تام و تمام پیدا کرده است ، در چنین شرایطی که همگامی با کاروان پر شتاب فن آوری های رایانه ای به امری کلیدی و مهم در مسیر توسعه و پیشرفت کشور تبدیل شده است لزوم ایجاد تغییر در   شیوه های آموزشی و همگامی آن با آخرین یافته های علمی ضرورت دارد . دفتر آموزش و پرورش راهنمایی تحصیلی با درک اهمیت موضوع فوق و با توجه به رسالتها و مأموریتهای خود در این راستا ، جشنواره ی  روشهای فعال و نوین یاد دهی _ یادگیری بارویکردبکار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات  را در دروس " جغرافیا و علوم تجربی "      برای سال تحصیلی88-87 بر اساس فرایند تعریف شده در این طرح تدوین نموده است ، لذا انتظار می رود  کلیه ی دبیران محترم دوره ی راهنمایی تحصیلی در رشته  علوم تجربی و جغرافیا در جشنواره روش های فعال نوین یاددهی یادگیری  با حضور فعال خود زمینه را برای رشد و توسعه به  کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را در امر یاددهی – یادگیری  فراهم آورند.

 

 


مواردضروری جهت اطلاع و بهره برداری همکاران گرامی به شرح ذیل تقدیم می گردد:

 

 

  

اصول طراحی یک واحد یاد گیری با رویکرد بکار گیری    -
فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

       اصول یادگیری با رویکرد بکار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

1-      دانش آموز به مثابه جستجو گر اطلاعات

در این شیوه یادگیری  ، دانش آموزان منابع اطلاعاتی را می شناسند و آنها را ارج می نهند ، منابع گو ناگون اطلاعاتی را جستجو می کنند و بر اساس نیاز های خود و موضوع مورد نظر با استفاده از اشکال متعدد رسانه های الکترونیکی و ارتباط جمعی ، اطلاعات مورد نیاز خود را بازیابی می کنند .

2-      دانش آموز به مثابه متفکر ، نقاد ، تحلیل گر و گزینش گر اطلاعات

دانش آموزان از منابع ، فنون و ابزار های فناوری  در حل مسأله ،  مرور اطلاعات و داده ها استفاده  می کنند و سپس این داده ها و اطلاعات را تجزیه و تحلیل ، ترکیب و ارزشیابی می کنند وآنها را به شکل اطلاعات و دانش مفید و قابل استفاده ارایه می دهند .

3-      دانش آموز به مثابه تولید کننده دانش

با استفاده از منابع و فناوری های نو ، دانش آموزان بطور انفرادی یا به عنوان  عضو فعال گروه با استفاده از فناوریهای آموزشی نو ، رسانه های ار تباط جمعی و الگو سازی و شبیه سازیهای رایانه ای و تلفیق اطلاعات گرد آوری شده از منابع گو ناگون ، مفاهیم و نظریات علمی تازه ای را مطرح می کنند .

4-      دانش آموزبه  مثابه پیام رسان اثر بخش

یعنی دانش آموزان با تجزیه و تحلیل وظایف محوله و استفاده درست از ابزار ها و رسانه های فناورانه متناسب با هدف مخاطبان افکار و نظریات منحصر به فرد خود را ارایه می دهد .

5-      دانش آموز به مثابه فناور آموزشی

در این شیوه دانش آموز؛ اعتماد به نفس ، صلاحیت و مهارتهای فنی لازم را کسب می کند تا بتواند در زندگی روزمره و در محیط کار خود ابزار های فناورانه وارتباط جمعی را با موفقیت راه اندازی کندو مورد استفاده قرار دهد .

 

 

ب:

 

 نکاتی را که معلم در طراحی یک واحد درسی |(یادگیری ) با رویکرد بکار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات باید رعایت کند


1-      استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات  برای  دستیابی به اهداف آموزشی

2-      استفاده نکردن از  فناوری اطلاعات و ارتباطات  در فعالیت های آسان و ساده ای که در صورت کار برد روشهای دیگر ؛ فرد را راحت تر به اهداف مورد نظر می رساند .

3-      استفاده  ازفناوری اطلاعات و ارتباطات  به منظور تمرکزبر جنبه های مورد نظرواستفاده بهینه اززمان و منابع

4-      استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات  برای پیدا کردن پاسخ صحیح سئوالها متناسب با موضوع درس

5-      معلم باید ارتباط بین کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات   و هدف تدریس و تأثیر آن بر کار بردهای روزمره را برای دانش آموزان روشن کند .

6-      معلم باید ابعادو بخشهایی ازتدریس را که درآن از فناوری اطلاعات و ارتباطات  استفاده می کنددرطرح در س خود مشخص کند .

7-      تعیین سئوالهای کلیدی و فرصت ها ووضعیت مداخله ای معلم برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و هدایت آنها .

8-      تعیین روشهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و ثبت آنها .

9-      تعیین معیار های قضاوت در زمینه های یافته های دانش آموزان تا  استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات  موجب نادیده گرفتن این یافته ها و پیشرفت ها  نشود .

10-    توجه به هر گونه تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات  در ساز ماندهی و انتقال مفاهیم درس و چگونگی مدیریت آنها .

11-   بررسی تناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات  مورد استفاده با توانایی های دانش آموزان با در نظر گرفتن این نکته که برخی از دانش آموزان ممکن است از قبل در استفاده از ابزار مورد نیاز ، تبحر لازم را داشته و برخی فاقد این تبحر باشند.

12-    معلمان به منظوردستیابی به اهداف آموزشی بایدازچگونگی سازماندهی منابع و
 فناوری اطلاعات و ارتباطات  مو جود آگاه باشند ؛ این سازماندهی شامل موارد زیر است :

-        استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات   برای تمامی افراد کلاس یا یک گروه برای معرفی و مرور مجدد یک موضوع یا برای کسب اطمینان از دستیابی دانش آموزان به مفاهیم اصلی درس .

-        تقسیم بندی دانش آموزان در گروههای دو نفره یا چند نفره ، به منظور حصول اطمینان از استفاده ی آنان از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات و در گیر شدن آنها با آن .

-        در دسترس بودن منابع فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دانش آموزان به منظور استفاده در تحقیقات یا سایر موارد در حین درس ،  طراحی و اجرای فعالیت وکسب اطمینان از مفید بودن وتناسب منابع با اهداف آموزشی مورد نظر .

-        حصول اطمینان ازارتباط بین فعالیت مورد نظروآنچه با استفاده ازابزار فناوری اطلاعات وارتباطات صورت
می پذیرد .

13-    معلمان باید تشخیص دهند که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تدریس به دانش آموزان با نیاز های ویژه ، بطور خاص چه کمکی می کند تا بتوان آنها را با بر نامه ی درسی همراه ساخت و بین بر نامه ی درسی و
نیاز های ویژه ی آنان هماهنگی ایجاد کرد .

14-معلمان باید قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات متناسب  با  موضوع درسی را در دانش آموزان  رشد دهند و تقویت کنند اینکار به روش های زیر انجام پذیرد :

-        بحث و گفتگو در زمینه ی مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات  (آموزش مهارتها درصورت لزوم ) و
کار بردهای آن در آموزش

-        استفاده ی دقیق و مناسب از واژه ها و توضیح دادن واژه های مرتبط با کار برد فناوری اطلاعات و ارتباطات در موضوع درسی

-        استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات   به شکلی که الگو و مدلی مناسب برای دانش آموزان باشد و حصول اطمینان از کاربرد صحیح فناوری اطلاعات و ارتباطات   توسط آنان .

15- معلمان باید به هنگام استفاده از فناوری ،یادگیری دانش آموزان  و چگونگی استفاده ی آنها از فناوری اطلاعات و ارتباطات   را زیر نظر بگیرند و ارزشیابی کنند . آنها در  ارزشیابی  پیشرفت دانش آموزان باید به نکات زیر توجه داشته باشند :

-  اهداف آموزشی واجرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات  مورد نیاز و چگونگی به کار گیری آن برای رسیدن به هدف را به خوبی بشناسند .

-  فعالیت های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش آموزان  را مشاهده کرده ودرصورت لزوم در آن مداخله کنند .

- با طرح چند سئوال دانش آموزان را به فکر کردن برای توجیه مناسب بودن ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات ملزم کنند .

- با توجه به استاندارد های دستیابی به موضوع درسی ، منابع مورد استفاد ه فناوری اطلاعات و ارتباطات   را بشناسند .

- با نتایج استفاده از رایانه و تأثیر آن بر انتظارات معلم از یافته های دانش آموزان ، آشنا باشند .

- معیار هایی را که از طریق آنها بتوان میزان تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رادر یادگیری دانش آموزان اندازه گیری کرد ، تعیین نمایند .

- میزان یافته های تک تک دانش آموزان راطی فرایند یک فعالیت گروهی از طریق مشاهده ثبت داده ها ، مداخله در فرایند و گفتگو با دانش آموزان تعیین کنند .

- ازکیفیت یادگیری دانش آموزان ازموضوع درسی ارائه شده توسط فناوری اطلاعات وارتباطات اطمینان حاصل کنند .

- در صورت استفاد ه از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات   در تدریس ، برای ارزشیابی تشخیصی ، تکوینی و پایانی فعالیت های مبتنی بر آن فناوری طراحی کنند و مقررات و شرایط استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات  برای ارتقای یاد گیری دانش آموزان ، سطح ادراک آنان و نیز میزان دستیابی شان به مفاهیم راتعیین کنند .

- حوزه وسیعی از ابزار های ارتباطی و اطلاعاتی و محتوای آنها را مورد ارزیابی قرار دهند تا بتوانند انتخاب ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات  در طراحی درس ، تدریس ، ارزشیابی و مدیریت کلاس را توجیه نمایند.

ج:

فرایند طراحی واحد یادگیری با رویکرد بکار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 

1-      تعیین اهداف کلی و جزئی درس

2-       تعیین سطوح مختلف توانایی های دانش آموزان

3-      پیدا کردن نقطه مشترک ( سطح پیش دانسته ها ) قابل درک برای همه ی دانش آموزان

4-      طراحی فعالیت های گونا گون متناسب با سطح توانایی دانش آموزان با سطح پایین تر از نقطه ی شروع

5-      طراحی فعالیت های متفاوت جهت پرورش و ارتقای سطح توانایی دانش آموزان با توانایی های بالاتر

6-      آگاهی از میزان تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کیفیت یاد دهی _ یادگیری و ایجاد
فر صت های آموزشی با بکار گیری فناوری مربوطه   

7-      تعیین سازماندهی  آموزشی و فعالیت های داخل یا خارج از کلاس .

8-      تهیه مواد آموزشی لازم برای انواع فعالیت ها شامل فعالیت های از پیش طراحی شده توسط معلم و بر گه ها و
کپی های لازم ، فایل های از قبل آماده شده (صفحه گسترده ، فایل های شامل داده هاو...)

9-      تعیین چگونگی گروه بندی دانش آموزان (گروه های دو نفره یا چند نفره )

10-    تعیین شیوه ها و ابزار ارزشیابی متناسب با شیوه ها و ابزار های استفاده شده در طرح درس

 

 

د:سطوح یاد دهی _ یادگیری با رویکرد بکار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

سطح 1

سطح 2

سطح 3

یاد دهی _ یادگیری تعاملی
نقش دانش آموز

دانش آموزان  در سطح کاربری ساده و محدود ، از ابزار فناوری برای انجام دادن برخی فعالیت های مکتوب استفاده می کنند . این فعالیت های یادگیری ، محدود می باشند .

 

 

دانش آموزان برای سازماندهی ، تهیه و ارائه ی گزارش های خود در قالب چند رسانه ای ، از ابزار فناوری استفاده می کنند .

دانش آموزان برای انجام دادن پژوهش و بررسی منابع اطلاعاتی واگرا در داخل و خارج از مدرسه، ازابزار فناوری استفاده کرده و بر مبنای فعالیت و کار در جهان واقعی اطلاعاتی تولید می کنند .

یاد دهی _ یادگیری تعاملی
 نقش معلم

تدریس معلم و فعالیت یاد دهی _ یادگیری مبتنی بر چارچوب از پیش طراحی شده در یک نرم افزار ، محدود می شود . کیفیت یادگیری به اهداف و نتایج تعیین شده از سوی طراحان نرم افزارها  بستگی دارد .

 

 

معلمان برای دست یابی  به اطلاعات ، ساخت مدل ، حل مسئله و شبیه سازی  ، از ابزار فناوری  استفاده می کنند . به این ترتیب فرصت هایی نیز برای درک بهتر دانش آموزان از چگونگی استفاده از فناوری در بازار کار فراهم می شود .

معلمان از ابزار فناوری برای هدایت دانش آموزان و درگیر کردن آن ها در فعالیت های  یاد دهی _ یادگیری  به صورت خلاق و خود رهبر استفاده می  کنند . آن ها برای حل مسائل که انعکاسی از جهان واقعی است یا آموزش آن ها بدون استفاده از این ابزار دشوار است ، مدل سازی می کنند

یاد دهی _ یادگیری تعاملی
 کار گروهی

میزان و کیفیت مشارکت تا حدود زیادی به طراحی نرم افزار بستگی دارد .

 

 

 

رویکرد یادگیری به صورت انفرادی است ولی نتایج خروجی آن با مشارکت سایر دانش آموزان تولید می شود .

فرایند بر مبنای رشد و توسعه ای است که با کار گروهی داخل و خارج از مدرسه بهبود می یابد .

یادگیری تعاملی محتوا
 بر اساس استانداردها

محتوا معمولاً بر مهارت و دانش محض تمرکز دارد و به استانداردها  یا پژوهش کمتر توجه می شود .

 

 

 

 

 

محتوا انعکاسی از یافته ها و تحقیقات و بهترین شیوه هاست ولی معمولاً به استانداردهای ملی ربط داده نمی شود . استفاده از فناوری بر یافتن و ارائه ی اطلاعات ، تأکید زیادی دارد .

محتوا انعکاسی  از استانداردهای ملی ، تحقیقات و بهترین شیوه هاست و فناوری هم جهت با استاندارد ها و در مسیر بهبود کاربرد محتوای یادگیری در موقعیت زندگی واقعی است .

یادگیری تعاملی محتوا تلفیق مفاهیم

بدون توجه به ارتباطات مفهومی ، بر مهارت ها و دانش های مجزا تأکید می شود .

 

 

 

تلفیق مفاهیم اهمیت دارد ولی تحلیل درک و مفهوم کلیدی ، معمو لاً محدود است .

تلفیق مفاهیم اهمیت دارد ، دانش کلیدی تعیین می شود و منابع و راهبردهای گو ناگون به مفاهیم تلفیقی ارتباط داده می شود .

 

سطوح یاد دهی _ یادگیری با رویکرد بکار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 

سطح 1

سطح 2

سطح 3

یادگیری تعاملی _ محتوا
 فعالیت ها و تکالیف

طراحی نرم افزار ، منابع و مسائل جهان واقعی را مشخص می کند . مکتو بات چاپ شده ، سطح دانستن  را تعیین می کنند .

دانش آموزان برای ارتباط با جهان واقعی ، فرصت هایی دارند ولی به دلیل محدودیت دسترسی به منابع خارج از مدرسه ارتباط آن ها سطحی و تحمیلی است .

دانش آموزان فرصت های بیشتر و گسترده تری برای دست یابی به منابع جدید دارند . کار شناسان متخصص نیز از فرصت های خود به ویژه از طریق اینترنت و سایر منابع اطلاعاتی برای تمرکزبر حل مسائل و انجام دادن تکالیف غیر معمول استفاده می کنند .

ارتباطات فناوری

تبادل ارتباطات به چاپ الکترونیکی محدود است . انتقال اطلاعات در حد تبادل فلاپی ، دیسک و CD خلاصه می شود .

استفاده از قابلیت های چند رسانه ای ها محدود است . انتقال اطلاعات نیز تا حدود زیادی به سخت افزارها و زیر ساخت های داخل مدرسه ارتباط دارد .

با استفاده از چند رسانه ای ها وساختار شبکه ی ارتباطات جهانی ، قابلیت انتقال اطلاعات به صورت نا محدود و هم زمان ایجاد می شود .

دست یابی به یادگیری از طریق فناوری

فرصت بسیار کمی برای دوره های online فراهم می شود و آموزش از راه دور نیز بصورت سخنرانی انجام می گیرد .

در جاهایی که معلمان واجد شرایط و صلاحیت های حرفه ای و با مهارت محدود وجود دارند ، برخی ازدروس ازطریق ویدئو کنفرانس به مدارس ارائه می شود.آموزش ازطریق سخنرانی های سنتی صورت می گیرد و تعامل اندکی وجود دارد.

دانش آموزان و معلمان همه جا به تجربیات یادگیری مورد نیاز خود به صورت online دسترسی دارند . راهبردی های یادگیری تعاملی درتدریس به کارگرفته می شود. تصمیم سازی های مبتنی بر داده های واقعی ، به تعیین روند آموزش و استفاده ی مناسب ازمنابع فناوری کمک می کنند .

چشم اندازی از تلفیق
 نظا م مند (سیستماتیک ) برای استفاده از فناوری

هدف ، تنها به دست آوردن نرم افزار و سخت افزار است و به تغییر راهبردهای یادگیری کمتر توجه می شود .

تمرکز برافزایش فرصت ها و راهبردهای یادگیری ، برای کسب موفقیت بیشتر در جامعه ی اطلاعاتی است .

تمرکز بر افزایش فرصت های یادگیری بر اساس داده هاا ست تا با تکیه بر آن ، بتوان کاربری راهبردی ( استراتژیک ) منابع و اولویت ها را تعیین کرد .

 

 

 

 

 

سطوح یاد دهی _ یادگیری با رویکرد بکار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

سطح 1

سطح 2

سطح 3

تلفیق و درهم تنیدگی نظام مند (سیستمی )  رشد و توسعه ی حرفه ای 

کارگاههاباتمرکزبرفناوری وتأکیدبرمهارت های دست ورزی درسایت ها برگزارمی شوند. معمو لاً در کار گاه های « بنشین و بیاموز » معلمان برای تمرین و دسترسی به پشتیبانی های مستمر و مداوم فرصت کمی دارند . برای درگیر کردن خانواده ها و جامعه جهت استفاده از فناوری ، تلاش های اندکی صورت می  گیرد .

 

 

 

 

رشد و توسعه ی حرفه ای پیش از آن که محرکی برای طراحی واحد های درسی مبتنی بر فناوری باشد ، شروعی برای تمرکز یاد دهی _ یادگیری است و با وجود تلاش های صورت گرفته ، هنوز بر مبنای دسترسی محدود به فناوری و چشم انداز های محدود در یادگیری قرار دارد، از ابزار فناوری  برای اطلاع رسانی به خانواده ها و جامعه استفاده می شود ولی ارتباطات به تهیه خبر نامه ها در بخش فناوری و ارائه ی چند رسانه ای ها محدود می شود .

رشد و توسعه در راستای تحقیقات و کار برد ، بهترین شیوه ها ی عملی است ، معلمان در گروه های پژوهشی و مطالعاتی به هنگام ضرورت ، سمینارهای مجازی برگزار می  کنند و با سایر همکاران خود در تعامل اند، از وب سایت ها و سیستم های الکترونیکی تعاملی برای فراهم آوردن زمینه ی تعامل چند سویه در میان معلمان  ،  دانش آموزان ، خانواده ها  و سایر افراد جامعه استفاده می شود .

تلفیق و در هم تنیدگی نظام مند (سیستمی ) اعتبار و ارزیابی

فعالیت ها و تلاش های زیادی برای جمع آوری اطلاعات صورت می گیرد که البته در ارتباط با اهداف آموزشی نیستند . نتایج به دست آمده ، ساختار مناسبی را برای استفاده از فناوری جهت ساده سازی تحلیل ها تدارک نمی کند .

 

 

داده های ملموس در دسترس قرار دارند ولی برنامه های فناوری تنها به منطقه و داده های کلاسی محدودند .

داده های حاصل از به کار گیری ابزرا فناوری ، در کلاس درس مورد استفاده قرار می گیرد تا درصورت نیاز، اطلاعات و بر نامه ها ی مناسبی  در اختیار معلمان ،  دانش آموزان ، خانواده ها برنامه ریزان درسی و سیاست گذاران قرار دهد .

 

ه:         

 نمونه طرح درس جغرافیا

عنوان درس : چرا اقتصاد در  قارة اروپا پیشرفته است ؟

مفاهیم : اقتصاد ، قاره _ توسعه و پیشرفت

زمان : یک جلسه  آموزشی (50 دقیقه )

هدفهای یادگیری :

-        آشنایی با علل توسعه و پیشرفت قاره اروپا

-        آشنایی با پیامد های توسعه و پیشرفت قاره اروپا

-        توانایی جمع آوری ، ساز ماندهی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به توسعه و پیشرفت کشور ها

-        توانایی پشتیبانی و ارائه راه حل

امکانات : فناوری اطلاعات و ارتباطات و...  

مهارتهای مورد نیاز فناوری اطلاعات و ارتباطات  

-        توانایی استفاده از نرم افزار های ارائه ی مطالب مانند power point و...

-        توانایی استفاده از اینترنت برای جستجو و دریافت اطلاعات

ابتدا فیلمی را که در باره ی وضعیت گذشته اقتصاد قاره اروپاست ، در کلاس نمایش دهید . در صورت عدم دسترسی به این فیلم ، از اسلاید و تصاویر مربوطه استفاده کنید . و با این ورودی و نمایش نقشه ، می توانید موقعیت قاره اروپا و علل و عوامل جغرافیایی توسعه و پیشرفت این قاره را توضیح دهید . سپس از دانش آموزان بخواهید در گروههای سه یا چهار نفره با استفاده از سایت های اینترنتی که معرفی نموده اید در بارة علل توسعه و پیشرفت قاره ی اروپا اطلاعاتی بدست آورند و به این پرسشها پاسخ دهند .

1-      وضعیت گذشته قاره اروپا از نظر اقتصادی چگونه بوده است ؟

2-      دلایل پیشرفت اقتصاد قاره اروپا کدامست ؟

3-       آیا با وجود پیشرفت اقتصاد قاره اروپا در حال حاضر مشکلاتی در این خصوص دارد ؟

4-      تأثیرات و پیامد های این پیشرفت بر اقتصاد جهانی و کشور مان ایران کدامند ؟

5-      نقش پیشرفت  اقتصاد  اروپا در توسعه و پیشرفت اقتصاد کشورمان ایران چیست ؟

گروه ها یافته های خود را در کلاس ارائه می دهند . پس از اصلاح نظریات دانش آموزان در کلاس ، برای جلسه بعد علل پیشرفت اقتصاد اروپا و همچنین میزان تأثیر آن بر اقتصاد جهانی و کشورمان ایران را با استفاده از نرم افزار ارائه مطالب مانند power point  (متن ، تصویر ، نقشه ، نمودار و...) در کلاس نمایش دهند . سایر دانش آموزان ، نتایج حاصل از فعالیت هر گروه را از نظر نحوه ی ارائه مطالب ، جذابیت ، تنوع فعالیت هاو... ارزیابی کنند . شما نیز در مراحل مختلف  به ارزشیابی فعالیت دانش آموزان از قبیل جمع آوری اطلاعات ، سازماندهی ، ارائه ی مطالب و... بپر دازید .

بعد از جمع بندی یافته ها ، از دانش آموزان بخواهید آیا ما می توانیم همانند قاره اروپا یکی از کشور های پیشرفته اقتصادی قاره آسیا باشیم ؟ به نظرشما  چه عواملی جهت تحقق این امر ما را یاری خواهند نمود .

استانداردها وملاک های ارزیابی طرح واحدیادگیری با رویکرد بکار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات   و فرایند اجرای جشنواره

و:استانداردهای ارزیابی آموزش با رویکرد بکار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

  

شاخص های عملکرد

معیار

طرح درس ، مبتنی بریک طراحی تائیدشده است . درس متناسب باسن وپایه تحصیلی دانش آموزان طراحی شده وبه تفاوت های فردی دانش آموزان توجه دارد.

طرح درس

درطرح درس ازابزار فناوری مناسب جهت بهبود ودرک وفهم موضوع درابعاد مختلف استفاده شده است. تکنولوژی به عنوان یک بخش طبیعی ( معمول نه امری غیرعادی ) ازآموزش درطرح درس مورد استفاده قرارگرفته است .

فناوری

منابع مختلف مورد بررسی قرارگرفته وبطورمناسب به آنها اشاره شده است . منابع شامل اطلاعات کسب شده ازاینترت نیزمی باشند، اطلاعات می تواند منابع دست اول نیزباشند.

منابع

طرح درس شامل راهبرد سطوح بالاترسؤال وپرسشی که دانش آموزان راواداربه تفکردرابعاد مختلف یک موضوع می نماید، است . سؤالات دانش آموزان رادرمواجهه باتصورات متفاوت دیگران نسبت به تصورات خود رابه چالش می کشد وآنهاراوادار به بررسی وتوجه به نظرات مختلف می نماید.

سؤال وپرسش

یک واحدیادگیری مورد نظراست که درآن درسهای کوتاه هم راستابااهداف پایه تحصیلی است . درس طراحی شده  باید معرف واحدیادگیری باشد.

واحدیادگیری

ارائه شفاهی سازماندهی مناسبی داشته ، به صورت جالب ، آگاهانه وبه منظوراطلاع رسانی ارائه می گردد و در چارچوب زمانبندی انجام شده ، می گنجد . تمام اعضای گروه درارائه شفاهی شرکت دارند. تمام کلاس باهم در تعامل هستند. کسی که ارائه شفاهی به عهده اوست کاملاً آگاهانه وبادانش لازم پاسخگوی سئوالات  می باشد.

ارائه شفاهی

 

ز:

 

 

عناوین ملاک های ارزیابی طراحی واحد یادگیری با رویکرد بکار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 

حدود مورد انتظار

عنوان

به وضوح بیان شده اند، قابل اندازه گیری هستند، متناسب باسن مخاطب ودرراستای برنامه درسی است .

اهداف

دقیق و با جزئیات بیشتری ، موجب بهبود درک دانش آموزان می شود.

دقیق بودن مفاهیم

تمام بخش های طراحی راشامل می شود.

سازمان دهی ارائه

به طور خلاقانه یادگیری راتعمیق می بخشد ودرطرح درس از آن  استفاده می کند.

میزان پشتیبانی تکنولوژی

دراستفاده ازتکنولوژی به نیازهای واگرایی دانش آموزان توجه داشته است .

توجه به واگرایی نیازهای دانش آموزان

دانش آموزان ازابزار به شکل معنادار،و هر  یادگیری مبتنی برتحقیق ، استفاده می کنند. واحد یادگیری درراستای استانداردهای موضوع درسی وفناوری طراحی شده است .

تناسب تکنولوژی باویژگیهای مخاطب

ارزشیابی درراستای اهداف وبطورکامل مرتبط بایافته های دانش آموزان می باشد.

ارزشیابی ازیافته های دانش آموزان

مسائل مختلف درارتباط بامدیریت کلاس مبتنی برفناوری رادرنظرگرفته وچند فعالیت بدیل طراحی می کند.

مدیریت  کلاس مبتنی برفناوری

ازچنداستراتژی برای هدایت تفکرسطوح بالاتردانش آموزان ، تفکرنقاد درزمینه اطلاعات الکترونیکی ، اصول اخلاقی ومهارتهای فنی استفاده شده است .

اتخاذ استراتژی مناسب

منابع ومواد آموزشی ازتنوع لازم وکافی برخوردار می باشد.

تنوع منابع مواد آموزشی

تمام منابع مرتبط باموضوع هستند. برخی ازآنها دیدگاه هاورویکردهای مختلفی دارند که بحث ها وگفتگوها به اشکالی که پیش بینی شده اند راایجاد می کند.

ارتباط ومفید بودن منابع

درارایه واستفاده ازمنابع توجه کلاس رابه شکل آگاهانه وجالب توجه وسرگرم کننده جلب نموده  ودرک عمیق ایجاد می کند.

چگونگی ارائه

منابع انتخاب شده :

1-متناسب باسن وپایه تحصیلی است . 2- بطورکامل توضیح داده شدونقادانه ارزیابی شده است . 3- امکان تلفیق موضوعات را فراهم می سازد.

منابع یادگیری