باطلاع مدیران محترم مدارس راهنمایی می رساند کتابهای پرتو دانش رشته های ( علوم ،عربی و زبان انگلیسی) بطور رایگان آماده توزیع می باشد .  مقتضی است مدیران محترم در اسرع وقت نسبت به تحویل آنها اقدام نمایند . ضمنا در صورت در خواست دانش آموزان با20% تخفیف کتاب در اختیار آنان گذاشته می شود .