نهضت ماشعر عشق و  شور بود                 داستان راهیان طور بود  

رویداد بهمن پنجاه وهفت                         معزی همچون نشور وشور بود  

آفتاب عشق تابیدازافق                           چشم خفاش از تماشا کوربود 

آمدآن یاری که باسوز جگر                       چارده سال ازدیارش دور بود  

پرچمی افراشت اندر ملک عشق              آنکه بر احقاق حق مامور بود 

جلوه کرد از پشت ابر تیرگی                     کوکبی که طلعتش مستور بود  

آمد واصنام باطل را شکست                    کو به نام بت شکن مشهور بود  

یاد آن ایام پیروزی به خیر                         کامت مغموم ما مسرور بود                                   انقلاب ما به تعبیر امام                             ای عزیزان انفجار نور بود