جناب آقای مقدس مدیر گروه محترم آموزش راهنمایی استان قزوین بامعیت کارشناس مسئول راهنمایی ناحیه یک  ( اسکندری )شبانه از مدرسه نمونه دولتی نبی اکرم (ص) بازدید نمودند. 

دراین بازدید  پس از شرکت در نماز جماعت مغرب وعشای مدرسه که با شکوه خاصی برگزار شد در جو بسیار صمیمی بادانش آموزان خوابگاهی صحبت وگفتگو کردند  و از نظرات ومشکلات آنان جویا شدند .