مدیران محترم مدارسی که تاکنون  کتاب راهنمای تدریس معلم (ادبیات اول) وسی دی های  شیمی علوم تجربی و انتقال خون را دریافت نکرده اند در اسرع وقت به کارشناسی  آموزش راهنمایی مراجعه نمایند.