روز چهارشنبه شنبه ۲۵/۱۰/۸۷ 

درپی اعلام نواخته شدن زنگ حمایت ازمردم غزه درمدارس سراسرکشور آقای شهاب زاده

ریاست سازمان آموزش وپرورش استان قزوین باحضور درمدرسه راهنمایی امام علی(ع)

این ناحیه بطورنمادین زنگ این مدرسه رادرحمایت ازمردم بی دفاع غزه نواخت وی دراین

مراسم طی سخنانی جنایات صهیونیستهای غاصب رادرغزه بشدت محکوم واظهارداشت

تصوراینکه هم اکنون کودکان غزه درزیربمباران وحشیانه صهیونیستها هستندبسیارسخت

است وامیدواریم هرجه زودترمردم مقاوم غزه برصهیونیستها پیروز شوندوی درادامه ازاین

آموزشگاه بازدید ودرجریان مسائل آموزشی وپرورشی این آموزشگاه قرارگرفت.