کارگاه آموزشی طرح کرامت و راه سعادت برای مدیران مجری طرح در روز پنج شنبه مورخ ۱۲/۱۰/۸۷ برگزارگردید .  

مناطق شرکت کننده : ناحیه یک - رودبار شهرستان -رودبارالموت وطارم سفلی . 

اجرا کنندگان : ۱) آقای مقدس مدیر گروه محترم آموزش راهنمایی سازمان آموزش وپرورش استان

                    ۲)آقای حکمی کارشناس محترم آموزش راهنمایی سازمان آموزش وپرورش استان 

 

زمان اجرا : روز پنج شنبه مورخ ۱۲/۱۰/۸۷       ازساعت ۳۰/۸   الی ۱۶

مکان اجرا: مرکز گروههای آموزشی ناحیه یک قزوین

 

لازم به ذکر است تعداد ۵۵ نفر دراین کارگاه شرکت نمودند که درپیان جلسه گواهی حضور دریافت کردند .